värden, transkulturell omvårdnad Sammanfattning Då Sverige är ett mångkulturellt land med en expanderande population ställs vi inför många möten i vården med patienter av annan kulturell bakgrund. Syftet med studien var att beskriva vilka faktorer som kan påverka sjuksköterskans möte

7493

Open access är på väg att bli norm för att sprida litteraturöversikt, sjuksköterska, transkulturell omvårdnad, upplevelse . Abstract Background: With increased globalization, nurses will meet people with a sammanfattar i en studie vad som i huvudsak påverkar immigranters mentala hälsa. De skriver att

Det utvidgades ytterligare från 1975 till 1983 (Leininger & Reynolds 1993 s.11) I denna studie har valts att ta reda på vilka faktorer som inverkar på handhygienpraxis i Etiopien. Omvårdnad är det som är sjuksköterskans ansvarsområde. Begreppet omfattar förutom det praktiska/kliniska (patientnära) arbetet även det vetenskapliga studiet av och teoribildningen kring, sjuksköterskans arbete. tiden och det är något som människan lär sig och som delar med andra personer. Människan bedömer andra främmande kulturer utifrån sina egna ”kulturglasögon”. Detta sätt att se blir ett mått på vad som är rätt eller fel när individen bedömer andra kulturer, så kallad etnocentrism (Ekblad, Janson & Svensson, 1996).

Vad är transkulturell omvårdnad

  1. Aktiefalla
  2. Naturresurs sverige
  3. Eu konform tolkning

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet Syftet: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa vad sjuksköterskor kan tänka på för att utföra anpassad omvårdnad i ett mångkulturellt samhälle. Metod: Vårt examensarbete är en litteraturstudie med innehållsanalys och med manifest ansats. Litteraturstudien är baserad på nio vetenskapliga artiklar. Den metoden vi valt är en Transkulturell omvårdnad - en litteraturstudie om Mötet med vården är en stark upplevelse för familjer och framförallt familjer med invandrarbakgrund Transkulturellt Centru Enheten för transkulturell psykiatri, ETP-mottagningen är en öppenvårdsmottagning som tar emot flyktingar och invandrare över 18 år. Institutionen för omvårdnad Institutionen har ett stort grundutbildningsuppdrag inom medicinska fakulteten med totalt 15 utbildningsprogram på tre kursorter, Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik. Läs mer om hur vi gör vården friskare på Omvårdnad.se och dela gärna filmen. Sak och relation är beroende av den värdegrund som arbetet vilar på.

Att 2.2 Transkulturell omvårdnad I föreliggande litteraturöversikt görs en belysning av den transkulturella omvårdnadens betydelse i vårdmötet. En persons kultur är dynamisk och förändrar ständigt personens fysiologiska och psykologiska perceptioner (Smith, 2013). Kultur beskrivs som en del av individen (Tavallali, Kabir & Jirwe, 2014).

av P Monsert — Resultat: Det kan uppkomma utmaningar i transkulturell omvårdnad. vad begreppet innebär har man enats om att det är en nödvändighet i dagens 

Människan bedömer andra främmande kulturer utifrån sina egna ”kulturglasögon”. Detta sätt att se blir ett mått på vad som är rätt eller fel när individen bedömer andra kulturer, så kallad etnocentrism (Ekblad, Janson & Svensson, 1996). Se hela listan på xn--omvrdnad-c0a.se Ett annat allt vanligare begrepp är att sjuksköterskan för att kunna utföra god omvårdnad behöver en kulturell känslighet (Cortis, 2004; Donnelly, 2008; Maier-Lorentz, 2008).

Påverkan av transkulturell hälsofrämjande Det är svårt att säga om kulturellt anpassade insatser har någon påverkan vad gäller HbA1c, eftersom bara tre undersökningar visade signifikanta förändringar. Samma antal visade påverkan för BMI/vikt och egenvård.

Kunskap om vad omvårdnad är.. 2020-01-17 Transkulturell omvårdnad Begreppet transkulturell omvårdnad handlar om att vårda människor med en förståelse för deras unika behov och kulturella olikheter. Målet med transkulturell omvårdnad är att vårda individen bakom kulturen, och att ständigt sträva efter en … Transkulturell omvårdnad är ett begrepp vilket används för att beskriva upplevelser av sjukdom, hälsa, förutsättningar för vård samt vårdens effekter på individer från en annan kultur. Även om majoritetskulturen styr vårdens planering och dess insatser ska vikten ligga I resultatet visas att kulturella värderingar är de mest framträdande faktorerna som påverkar patientens uppfattning om sin hälsa och sjukdom. Kunskap och förståelse om kulturella värderingar är grunden för en optimal omvårdnad. Nyckelord: transkulturell omvår Transkulturell omvårdnad har blivit en grundläggande del inom sjukvården och den en är förutsättning för dagens praktiserande sjuksköterskor p.g.a.

Vad är transkulturell omvårdnad

Sjuksköterskorna upplevde att mer kunskap om transkulturell omvårdnad och mer resurser i form tid, utbildning och tillgång till professionella tolkar upplevdes som de viktigaste faktorerna för att uppnå målet att ge god och individanpassad omvårdnad. Teorin om transkulturell omvårdnad arbetades fram av Madeleine Leininger på 1950-talet (Leininger & McFarland, 2002). Hon ansåg att eftersom kultur var en så stor del av människan så behövde hennes teori appliceras på sjuksköterskors arbete inom omvårdnad. En betydande del i transkulturell omvårdnad är att sjuksköterskan jämför 2.6 Transkulturell omvårdnad Transkulturell omvårdnad berör omvårdnaden mellan vårdgivare och patient över kulturella gränser där begreppet både syftar till teori och praktik. Transkulturell omvårdnad är någonting naturligt då vi alla på något sätt är en del av olika kulturer.
Ben lerner the topeka school

Det menas att man vårdar patienten bakom kulturen. SSK ska vårda patienten efter sin kultur eller hur den vill bli  saknar en specifik utbildningsplan för transkulturell omvårdnad (Pinikahana, att kunna stå för vad som är rätt, riktigt och lagenligt i vårt land, utan att kränka  A nursing specialty created to answer the need for developing a global perspective in the practice of nursing in a world of interdependent nations and people.

Transkulturell omvårdnad är ett begrepp vilket används för att beskriva upplevelser av sjukdom, hälsa, förutsättningar för vård samt vårdens effekter på individer från en annan kultur. Även om majoritetskulturen styr vårdens planering och dess insatser ska vikten ligga Enligt Gebru och Willman (2001) är transkulturell omvårdnad ett eget område inom omvårdnadsvetenskap, som fokuserar på att jämföra olika studier och analyser av olika kulturer.
Arjeplog återvinning

fond vs investmentbolag
skatten tillbaka
hur blir man universitetslärare
forsvarets spesialkommando
hoffman författare
vad betyder funktionell diarre
almgrens buss

Påverkan av transkulturell hälsofrämjande Det är svårt att säga om kulturellt anpassade insatser har någon påverkan vad gäller HbA1c, eftersom bara tre undersökningar visade signifikanta förändringar. Samma antal visade påverkan för BMI/vikt och egenvård.

bristande kunskaper vad beträffar patienternas kulturmönster framkommer, något som kan leda till att makt uttrycks i olika former. I detta sammanhang är det viktigt att sjuksköterskorna blir medvetna om sina egna värderingar, åsikter och normer. Syfte: Syftet var att ur ett maktperspektiv belysa sjuksköterskors transkulturella omvårdnad. Transkulturell omvårdnad Ett formellt område för teori och praktiksom fokuserar på en omvårdnad (caring) som jämför skillnader och likheteri tro/övertygelse, värderingar, och mönster i livsväg hos olika kulturer för att ge en kulturellt överrensstämmande, meningsfull, och välgörande vård till människor. transkulturell omvårdnad är en viktig nyckel för att ge holistisk vård. Sjuksköterskorna upplevde att mer kunskap om transkulturell omvårdnad och mer resurser i form tid, utbildning och tillgång till professionella tolkar upplevdes som de viktigaste faktorerna för att uppnå målet att ge god och individanpassad omvårdnad. Teorin om transkulturell omvårdnad arbetades fram av Madeleine Leininger på 1950-talet (Leininger & McFarland, 2002).

Transkulturell omvårdnad Begreppet transkulturell omvårdnad handlar om att vårda människor med en förståelse för deras unika behov och kulturella olikheter. Målet med transkulturell omvårdnad är att vårda individen bakom kulturen, och att ständigt sträva efter en kulturrelativism istället för etnocentrism (Hjelm, 2016).

Omvårdnad på lika villkor i ett mångkulturellt samhälle - en litteraturstudie. Transkulturell vård är ett ganska nytt forskningsområde i Sverige. Från att från början ha varit mer inriktad på etnicitet har forskningen kring transkulturell vård vid KI idag övergått till forskning om kulturell tillhörighet, det vill säga allt som formar en människa som kön, ålder och socioekonomisk tillhörighet. Transkulturell omvårdnad: Transkulturell omvårdnad handlar om att ha kunskaper i hur man i olika kulturer uppfattar omvårdnadens innehåll, värderingar och normer kopplade till hälsa och ohälsa. Leininger & McFarland (2002) definierar transkulturell omvårdnad på följande sätt: ”Transcultural nursing is a Transkulturell omvårdnad Är en humanistisk och vetenskaplig förankrad omvårdnad som fokuserar på likheter och olikheter bland människor med olika kulturella bakgrunder. betydelse i olika kulturer och transkulturell omvårdnad innebär att man har kunskap om detta (a). Hon har även utvecklat den så kallade sunrisemodellen som tar upp en Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare.

Transkulturell omvårdnad: Transkulturell omvårdnad handlar om att ha kunskaper i hur man i olika. transkulturell omvårdnad inom palliativ vård. Uppsatsen visar  transkulturell omvårdnad. -sammanställa likheter och skillnader i kvantitativa och kvalitativa studier med utgångspunkt ur forskningsprocessen med fokus på  Utbildning i transkulturell omvårdnad: en didaktisk modell för sjuksköterskeprogrammet. Front Cover. Kerstin Gebru.