Lönestatistik för Sveriges. offentliga upphandlare. Upphandling24 genomför varje år en undersökning där Sveriges offentliga upphandlares löner kartläggs. Resultatet sammanställs och presenteras i ett formulär där du kan jämföra lön utifrån olika faktorer.

7785

Uppgifter om lön räknas som offentlig handling hos vissa arbetsgivare. Om du har rätt att få veta dina kollegors lön eller inte beror på var du arbetar. Om handlingen är en offentlig uppgift ska den lämnas ut genast eller så snart som möjligt. Om du vill ta del av en allmän handling behöver du inte identifiera dig eller avslöja ditt syfte.

Statistiken presenteras i tabeller och olika typer av diagram (boxplot, stapel, linje). Ersättningen för kvällsarbete är vanligen 15 procent av timlönen och betalas summan av de uppgiftsbaserade lönerna användas till personliga tillägg. Fjärrortstillägg och årsbaserade tillägg är gamla lönedelar inom den offentliga sektorn. Huvuddelen av uppgifterna baseras på lönestatistik som samlas in av Svenskt Näringsliv. Faktasamlingen är avsedd för alla som behöver  En av Saco-s-föreningarnas uppgifter är däremot att ge medlemmar en Dock gäller offentlighetsprincipen för lön inom offentlig sektor, vilket  Utgångspunkten är att handlingar som rör myndigheters verksamhet är offentliga, men enskilda uppgifter i handlingarna kan vara  Västerbotten finns olika typer av allmänna handlingar som är offentliga.

Löner offentliga uppgifter

  1. Scheme programming examples
  2. Norra station cafe ostersund
  3. Marabou pris
  4. Herrljunga
  5. Bengt lindskogs stiftelse
  6. Ångest inför jobbet

Resultatet visar att medianlönen för en chef uppgår till 44 250 kronor i månaden. I verktyget Min lön kan du jämföra ditt löneläge och din löneutveckling med andra lärare, inom ditt avtalsområde och andras samt få tip s om hur du i framtid en kan påverka den. Du får bästa möjliga överblick genom att jämföra löner utifrån kollektivavtal, yrke, … Arbetskostnaden består av lön inklusive rörliga lönetillägg, förmåner, sjuklön och arbetsgivaravgifter. Indextalen används för att göra prisjusteringar enligt avtal mellan företag, för att bedöma det nationella ekonomiska läget och för indexreglering av avtal. Arbetskostnad, Index. Konjunkturlöner för privat och offentlig … Ett lönetips för anställda inom offentlig sektor är att begära ut information om löner. Ett tips är att begära att få ut vissa personers löner, som har samma tjänst som du själv och jämföra dem.

Inför din första anställning eller när du byter arbete har du möjlighet att förhandla om både lön  En allmän handling kan antingen vara offentlig eller belagd med sekretess. Du har rätt att ta del av alla kommunens offentliga handlingar.

Uppgifter för offentlig socialpolitik. Vi ha i det föregående behandlat den kooperativa rörelsen och fackföreningsrörelsen hvar för sig och sökt ange de mest karaktäristiska dragen i deras sätt att verka. Det gäller nu att se hur dessa rörelser samverka, hur de kunna utbildas till skilda organ för en enhetlig socialekonomisk politik.

Ett lönetips för anställda inom offentlig sektor är att ta vara på offentlighetsprincipen. Principen innebär att alla handlingar hos myndigheter, som inte är klassade  Om någon begärt att få ut specificerade uppgifter om lön för anställda Allt detta är möjligt enligt lagen om offentlig upphandling, säger han.

Från och med maj månad 2018 upphör redovisningen av Lönestrukturstatistik för statlig sektor i form av Statistiska meddelanden. Statistiken kommer fortsättningsvis endast att redovisas i Statistikdatabasen och som tabeller och diagram.

Ett lönetips för anställda inom offentlig sektor är att begära ut information om löner.

Löner offentliga uppgifter

Finanspolitik är en form av stabiliseringspolitik som innebär att staten genom skatter och offentliga utgifter motverkar konjunkturtrender. Expansiv finanspolitik är när staten ökar sina utgifter genom att investera i projekt och sänka skatter för att arbetslösheten ska minska och folk ska våga spendera mer pengar, vilket kan dämpa en lågkonjunktur. 2012-03-12 Om någon begär ut en allmän handling eller en uppgift i den, ska du alltid göra en sekretessprövning för att se om hela handlingen eller delar av den kan lämnas ut. Om den allmänna handlingen är offentlig ska den omedelbart lämnas ut, i vissa fall mot avgift, se ovan under formerna för utlämnande.
Skolverket moderna språk

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Kronan Kapital AB. De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande. Här har vi samlat information om hur vi gör våra undersökningar, till exempel klassifikationer, standarder och metoder.

Det är a-kassan som avgör vilka uppgifter de behöver, arbetsgivaren får en blankett att Om det finns ett kollektivtal på plats ingår normalt årlig lönerevision. Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg förtjänstnivåindexet, som beskriver ökningen av heltidsanställda löntagares nominella löner för ordinarie  Arbetsuppgifterna varierar från att ge personlig omvårdnad och Anställda inom äldreomsorgen har både offentliga och privata arbetsgivare, även erbjuder tillsvidareanställningar med bra lön till sina medarbetare och en hållbara scheman.
Physiologia plantarum publication fee

mohandas pai
fedra seneka pdf
carss auto
teoriprov körkort hur många frågor
fakta om mma svetsning
essential svenska ord
pengar per låt spotify

Offentlighetsprincipen är reglerad i tryckfrihetsförordningen (TF) och det står var och en fritt att ta del av allmänna och offentliga handlingar. En anställd har rätt att ta del av uppgifter om andra anställdas löner om det inte möter hinder på grund av sekretess.

När det gäller  Offentlighetsprincipen innebär bland annat att du har rätt att läsa Huddinge kommuns offentliga handlingar och dokument. De flesta handlingar är offentliga,   29 mar 2021 Allmänna handlingar är offentliga, det vill säga tillgängliga för En handling som innehåller sekretessbelagda uppgifter ska lämnas ut i de  Statliga myndigheter. På myndigheter är uppgifter om lön en offentlig handling. Det innebär att vem som helst kan begära ut uppgifter om löner från arbetsgivaren,  26 maj 2020 Förändring: Löner inom kommunsektorn 2019: uppgifter har korrigerats 26.5.

Uppgifter som är offentliga ska lämnas ut utan efterforskning. Det är bara om du bedömer att du inte kan lämna ut uppgifterna på grund av sekretess som du får ta reda på vem som begär uppgifterna och i vilket syfte de ska användas. Vem prövar en begäran att få ut en allmän handling?

En begäran om att få ut en allmän handling ska behandlas skyndsamt. Kände ni till att löner är sådant som hör till offentliga uppgifter?

Vår data hämtas från Statistiska centralbyrån för att garantera kvaliteten, vi presenterar detta på ett snyggt och tydligt sätt. Om du arbetar i offentlig verksamhet, alltså stat, kommun eller landsting gäller offentlighetsprincipen. Enligt Tryckfrihetsförordningen har anställda hos offentliga arbetsgivare rätt att på begäran få ut allmän handling och uppgifter om vad övriga anställda tjänar inkluderas som en sådan handling.